Glad Påsk!

Glad Påsk
Nätverket Olja & Gas vill tacka för början av 2014 och önska alla medlemmar och seminariedeltagare en riktigt härlig påsk!

Närmast ser vi fram emot nästa seminarium som äger rum den 18 juni där vi kommer behandla Rysslands gas- och oljetillgångar, landets relation med omvärlden samt säkerhets- och energipolitik. Håll utkik efter kommande inbjudan och ytterligare information här på hemsidan.

Glad Påsk!

Seminarium 73: Ett fossilfritt samhälle i Sverige – hur kan det uppnås?

Datum: Onsdagen 9 april
Plats: Bryggarsalen. Norrtullsgatan 12, Stockholm.

bild 3

Det 73e NOG-seminariet i ordningen anordnades denna gång på Bryggarsalen vid Odenplan i Stockholm. Seminariet innehöll inlägg från representanter från tre olika samhällssektorer som följdes av kommentatorer som kommenterade tidigare inlägg. Seminariet avslutades med en paneldebatt där samtliga talare tog plats på scen. Seminariets deltagarantal var ungefär 70 personer.

Efter en kort introduktion av dagens moderator Maria Sunér Fleming (Svenskt Näringsliv) var Tomas Hirsch från SSAB i Borlänge först ut. Tomas representerade den energiintensiva industrin. Den stora utmaningen inom stålindustrin som Tomas påtalade är att hitta ett reduktionsmedel som kan ersätta kolet. Ett mer lättuppnåeligt mål på vägen är ett bränslebyte till naturgas, vilket öppnar upp för framtida möjligheter till biogasanvändning.

Näst upp var Olle Hådell som representerade vägtransporter. Olle är tidigare anställd vid Trafikverket och har medverkat i utredningen om fossilfri fordonstrafik (FFF). Ett av förslagen till att minska de fossila bränslena är genom är s.k. drop-in bränslen – biobränslen som blandas in med vanliga bränslen. Olle hade även en viktig poäng i att kollektivtrafiken måste bli lättare att använda och mer attraktiv för att vi ska ändra ett beteende.

Lars Andersen Resare är miljöchef på SAS och representerade således flygtrafiken. Flygindustrin står inför betydande utmaningar för att minska fossilberoendet. The Global Aviation Industry har gjort en indikativ prognos för att utsläppen från flygindustrin 2050 skall vara hälften av vad de var 2005, och för att nå det målet krävs det både utveckling av teknik, infrastruktur och ekonomiska åtgärder.

Efter en kort fikapaus fortsatte seminariet med att de fyra kommentatorerna Isadora Wronski (Greenpeace), Lise Nordin (Miljöpartiet), Carl-Johan Hjerpe (ÅF) och Ulf Svahn (SPBI) fick 10 minuter var att kommentera tidigare inlägg. Seminariet avslutades som vanligt med att alla talare samlades på scen för en diskussion och där auditoriet fick möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla deltagare, talare och dagens moderator Maria Sunér Fleming.

Klicka här om du vill ta del av talarnas presentationer!

Enkätundersökning

Nätverket Olja & Gas (NOG) startades på initiativ av Energimyndigheten för mer än 12 år sedan. Nätverkets främsta syfte är att ge underlag till en bred energipolitisk debatt genom att belysa oljans och gasens betydelse för viktiga samhällsfunktioner. NOG har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och diskussioner kring frågor relaterade till de fossila bränslena. Vår huvudverksamhet är att arrangera seminarier där ett stort antal svenska och inte minst internationella experter och sakkunniga inom energiområdet har talat och debatterat.

För att utveckla vår verksamhet har kansliet sammanställt en enkät med 14 frågor som berör vår seminarieverksamhet och hemsida. Frågorna tar 1-2 minuter att svara på och ni är anonyma. Vi är väldigt tacksamma för om du tar dig tid att svara på frågorna och lämnar feedback. När resultatet är sammanställt kommer det att publiceras på hemsidan.

Klicka här för att komma till enkäten!

Tacksam för ditt deltagande!

Seminarium 72: World Energy Outlook 2013

Datum: Torsdag 6 februari 2014
Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Stockholm

Sem 72

World Energy Outlook 2013 – energimarknader i förändring

Världens energiförsörjning fortsätter att förändras till följd av nya marknader, nya energifyndigheter och politiska drivkrafter. Nya utvinningsmetoder medför att länder förändrar sina roller och tidigare importörer av energi blir exportörer. Framtidsscenarierna i World Energy Outlooks nya utgåva pekar på Kina som den huvudsakliga drivkraften till den ökade energianvändningen under detta decennium men identifierar Indien som det primära tillväxtområdet efter 2020. USA rör sig stadigt mot att uppfylla alla sina energibehov genom inhemska resurser vid år 2035. Tillsammans utgör dessa förändringar en omorientering av energihandeln från atlanten till Asien och stillahavsområdet.

Med utgångspunkt från analysen i World Energy Outlook 2013 gav seminariets tre talare en tydlig insyn i prognosen inför framtiden och vilka utmaningar vi har att vänta. Seminariets första talare Bo Diczfalusy visade generella trender ur WEO 2013 medans Ulf Svahn och Elin Akinci visade riktlinjer och trender på olje- respektive gasmarknaden. Seminariet avslutades som vanligt med samtliga talare på scen där auditoriet hade möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla som deltog på seminariet. På återseende!

Vi du ta del av talarnas presentationer klicka här!

God Jul och Gott Nytt År!

Bild1

Nätverket Olja & Gas vill tacka för 2013 och önska alla medlemmar och seminariedeltagare en god jul och ett gott nytt år! Under det gånga året har vi belyst allt från den globala energimarknaden till oljetrading och utvecklingen på den svenska och nordiska gasmarknaden.

Under 2014 ser vi fram emot fler intressanta seminarium där vår förhoppning är att belysa de områden och ämnen som är mest aktuella i dagsläget och skapa en bra diskussion kring detta.

På återseende 2014!

Seminarium 71: Sveriges gastillförsel idag och imorgon

Sem 71

Datum: Onsdag 4 december 2013
Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna Stockholm

Onsdagen den 4 december anordnades det 71:a NOG-seminariet på ÅF huvudkontor i Solna. De drygt 80 deltagarna fick lyssna på tre kompetenta talare som pratade om gasmarknaden i Sverige och Norden.

Efter en kort introduktion av vår duktiga moderator Maria Malmkvist från Energigas Sverige öppnade Lars Gustafsson, VD för Swedegas upp som första talare. Lars berättade om hur Swedegas arbetar på den svenska gasmarknaden och vilka utmaningar de står inför.

Näste talare var Michael Pellijeff från Energimyndigheten som pratade om försörjningsförordningen för gas och hur EU arbetar med gasfrågor i allmänhet. Michael belyste även hur Energimyndigheten arbetar med riskbedömning och hur risknivåerna skall tillämpas.

Sist ut var Jess Bernt Jensen från energinet.dk som belyste bilden av Danmark som gasproducent, landets leverenser av gas till Sverige och hur framtiden ser ut gällande det dansk-svenska naturgassystemet.

Seminariet avslutades som vanligt med att samtliga talare intog scenen och auditoriet hade möjlighet till frågor och diskussion. Vill ni ta del av talarnas presentationer klicka här!

Seminarium 70: Kinas växande energibehov

bild 1 bild 3 bild 4

Datum: Torsdag 17 oktober 2013
Plats: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Stockholm

Torsdagen den 17 oktober anordnades det 70:e NOG-seminariet på ÅF huvudkontor i Solna. De drygt 60 deltagarna fick lyssna på tre kompetenta talare som gav sin syn på Kinas energimarknad och dess utveckling.

Magnus Breidne, projektchef på IVA, inledde seminariet med att visa hur landets energianvändning och energimix ser ut idag samt utveckling och prognos för varje energislag. Kina är extremt kolberoende och kommer fortsätta att vara minst 50 % kolberoende fram till 2035. Magnus berörde även hur landet arbetar med att sänka energianvändningen, bl.a. genom ”Top 1000 Energy-Consuming  Enterprises Program”.

David Robinson, Senior Fellow of the Oxford Institute for Energy Studies, talade om landets ökande importbehov och vilka påföljder det får gentemot övriga regioner och energimarknader. Skillanden mellan Kinas oljekonsumtion och oljeproduktion är stor och för att fylla upp behovet importeras olja. Av den mängd CO2 som maximalt får släppas ut i atmosfären för att klara 2-gradersmålet kommer Kina med sin enorma kolanvändning stå för två tredjedelar av utsläppen enligt prognoserna. Även behovet av nettoimport kommer öka allt mer, till skillnad mot exempelvis USA och Europeiska Unionen där nettoimporten minskar.

Efter en kortare paus tog Tomas Kåberger, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, över. Tomas berättade om hur Kina arbetar med förnybara energikällor där vindkraft och solenergi har utvecklats kraftigt de senaste åren och där det finns stora resurser för ytterligare utbyggnad.

Seminariet avslutades med en diskussion där samtliga talare fick svara på frågor från auditoriet under ledning av seminariets moderator Staffan Riben.